📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม มีหนังสือจำนวน : 27 เล่ม

การพัฒนา นักสื่อความหมายชุมชน

ผู้แต่ง : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประวัติอำเภทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยา่นยนต์

ผู้แต่ง : สมปอง คงนิ่ม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝันหรือความเป็นจริง ?

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
เลขหมู่ : 400 – ภาษา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทกวีประวัติอำเภอทุ่งเสลี่ยม (รักถิ่นฐานบ้านเกิด )

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 800 – วรรณกรรม
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช )

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทร้อยกรองตำบลกลางดง (รักถิ่นฐานบ้านเกิด )

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 800 – วรรณกรรม
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

กิจกรรมวิ่งเปิดบ้านปั่นเปิดเมืองอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 400 – ภาษา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทกลอนวิ่งเปิดบ้านปั่นเปิดเมือง@ทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 400 – ภาษา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกค๊อกคาเทล สายพันธุ์นกสวยงาม น่าเลี้ยง ชวนหลงใหล

ผู้แต่ง : petcitiz.info
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกเลิฟเบิร์ด นกคู่รักสุดสวีท ที่ใครเห็นต้องหลงรัก !

ผู้แต่ง : pet.kapook
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกหงส์หยก นกขนาดเล็ก สีสันสวยงาม

ผู้แต่ง : pet.kapook
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การถอดบทเรียนการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก บ้านหนองตาเพ็ง

ผู้แต่ง : กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประเพณีและวัฒนธรรม ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : สุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

“แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำเนินการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ป่าชุมชนตำบลไทยชนะศึก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เกษตรทฤษฏีใหม่

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famaer ประจำปี 2562

ผู้แต่ง : รามณรงค์ โตนชัยภูมิ , จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

(Best Practice) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและเปิดร้านค้าออนไลน์ หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า ศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC)

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ผู้แต่ง : นายสิน สื่อสวน
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม