Big Image

ไร่นาสวนผสม
ชื่อผู้แต่ง : ไร่นาสวนผสม
หมวดหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
จำนวนหน้า : 36
เข้าอ่าน : 55 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
รายละเอียดหนังสือ ไร่นาสวนผสม เอกสารคำแนะนำความรู้ทางการเกษตร เรื่อง ไร่นาสวนผสม จัดทำขื้นเพื่อสนันสนุนส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมและเป็นแนวทางในการขยายผลแนวความคิดไปสู่ภาคปฏิบัติในไร่นาของเกษตรกร เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการทำไร่นาสวนผสม ปัจจัยในการพิจารณารูปแบบการทำไร่นาสวนผสม การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นามาเป็นไร่นาสวนผสมในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน ตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำไร่นาสวนผสมประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจของเกษตรเกษตรในการทำไรนาสวนผสม