Big Image

โคกหนองนาโมเดล
ชื่อผู้แต่ง : สถานบันเทคโนโลยยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
หมวดหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
จำนวนหน้า : 150
เข้าอ่าน : 41 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
รายละเอียดหนังสือ รายละเอียดหนังสือ โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ