Big Image

คู่มือวัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)
ชื่อผู้แต่ง : การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หมวดหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
จำนวนหน้า : 24 หน้า
เข้าอ่าน : 171 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
สสส. ได้จัดทำ “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยคู่มือฉบับนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สสส. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่ประชาชนควรได้อ่านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน