การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 1
จำนวนหน้า : 117
เข้าอ่าน : 403 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2019-11-21 07:13:17 เข้าชม : 403 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง คู่มือนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 2.การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 2.1 การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ 2.2 การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 3. การนาความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 4. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และร่วมระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้อการจัดทําคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดําเนินงานอย่างเข็มแข็ง ทําให้ได้คู่มือการประเมินที่มีความสมบูรณ์สามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ