วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 4
จำนวนหน้า : 35
เข้าอ่าน : 113 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2019-11-20 21:33:50 เข้าชม : 113 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการคัดเลือก องค์กรคุณธรรม ของสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ขอรับการประเมิน เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติ ตามกฎกติกามารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายและเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย จิตอาสา ได้นำมาขยายผลโดย นำบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้ 1. พอเพียง ประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า พัฒนาตนเอง 2. วินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎกติกา 3. สุจริต ซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. จิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักษ์สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ