รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
จำนวนหน้า : 7
เข้าอ่าน : 441 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2019-07-31 15:37:05 เข้าชม : 441 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งเป็นสองประเภท คือ (1) ผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน (2) ผู้รับบริการห้องสมุดประชาชนที่เป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 263 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนที่เป็นนักศึกษา กศน. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]
หนังสือแนะนำ