โคกหนองนาโมเดล

ผู้แต่ง : สถานบันเทคโนโลยยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด

โคก หนอง นา โมเดล

ผู้แต่ง : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563

ผู้แต่ง : กรมคุมประพฤติ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
โพตส์โดย :

วารสารบ้านอารีย์ Issue 130

ผู้แต่ง : ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

จม. ข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข Issue 102

ผู้แต่ง : สสส.
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

เกษตรก้าวหน้า Issue 17

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย