ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว มีหนังสือทั้งหมด 116 เล่ม

Product Image

188 View


>> การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับดินและปุ๋ยเบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปจัดการดินและปุ๋ยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการรักษาทรัพยากรดินให้สามารถผลิตพืชผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Product Image

185 View


>> ไร่นาสวนผสม เอกสารคำแนะนำความรู้ทางการเกษตร เรื่อง ไร่นาสวนผสม จัดทำขื้นเพื่อสนันสนุนส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมและเป็นแนวทางในการขยายผลแนวความคิดไปสู่ภาคปฏิบัติในไร่นาของเกษตรกร เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการทำไร่นาสวนผสม ปัจจัยในการพิจารณารูปแบบการทำไร่นาสวนผสม การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นามาเป็นไร่นาสวนผสมในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน ตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำไร่นาสวนผสมประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจของเกษตรเกษตรในการทำไรนาสวนผสม

Product Image

168 View


>> การเพาะผักงอก ผักงอก คือ ต้นอ่อนของพืช ถือได้ว่าเป็นพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต เอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการผลิตผักงอกเพื่อการบริโภค หรือสามารถพัฒนาจนกระทั่งจำหน่ายได้

Product Image

179 View


>> อาหารจากธัญพืช ธัญพืชเป็นพืชอาหารทางเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสูตรอาหารทั้งคาวหวาน จากธัญพืชชนิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรุงประกอบอาหารและนำไปประยุกต์สูตรอาหารได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

Product Image

192 View


>> การผลิตข้าวของประเทศไทยปัจจุบัน เกินความต้องการใช้ในประเทศจำนวนมาก ประกอบกับการส่งออกข้าวของไทยมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ำกว่า ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวคงคลังในโกดังกลางของรัฐบาลมีจำนวนมากและส่งผลต่อราคาข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อพิจารณาวางแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยการลดรอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง และหากิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมเข้าไปทดแทน ซึ่งในอดีต พื้นที่นาเหล่านี้มีการทำนาเชิงระบบ กล่าวคือ ปลูกข้าวร่วมกับพืชอื่น โดยผลผลิตพืชที่ปลูกสลับการทำนา ใช้เป็นวัตถุดิบ ป้อนโรงงานอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการจำนวนมาก ปัจจุบันการเข้าไปสนับสนุน ให้ชาวนาลดรอบการทำนาไปปลูกพืชอื่นที่มีความเหมาะสม จึงช่วยลดความเสี่ยเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ทำให้ชาวนามีรายได้จากการเพาะปลูกพืชอื่น ที่มีผลตอบแทนที่ดี ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอำชีพทำนาต่อไป

Product Image

203 View


>> รายละเอียดหนังสือ ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด- 19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คนทั้งโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับมือกับการระบาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ช่วงระยะเวลาของการระบาดนั้นน่าจะกินเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเราก็จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางไวรัสนี้อีกต่อไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การระบาด จึงได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับเจ้าไวรัสโควิด- 19 ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างง่าย ที่พร้อมจะพาเราไปรู้จักกับไวรัสชนิดนี้ เข้าใจการติดต่อของโรค เข้าใจความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเด็กและผู้ป่วยโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เพราะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้มากกว่า วิธีการป้องกันและรักษา การดูแลสภาพจิตใจ เทคนิคการเลือกกิน เลือกซื้อ การออกกำลังกายในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาเราให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Product Image

288 View


>> ประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีวันออกพรรษา ความสำคัญ กิจกรรม ประเพณี ประโยชน์ เกี่ยวกับวันออกพรรษา

Product Image

376 View


>> Campus Star จะพาคุณไปอัพเดทเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ ดาวเดือนของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง facebook.com/CampusStar หรือผ่านทาง seeme.me/ch/campusstar

Product Image

292 View


>> วันปิยะมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประวัติของพระปิยมหาราช ความสำคัญ การเลิกไพร่ทาส พระบรมรูปทรงม้า คาถาสัการะบูชา กิจกรรมวันปิยมหาราช

Product Image

450 View


>> เรื่องจริงจากบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสารพัดโรค และที่สำคัญโรคเบาหวาน ซึ่งนำปัญหาต่างๆมาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา เรื่องบางเรื่องไม่มีใครคาดถึง บางครั้งเจอปัญหาซับซ้อนวุ่นวาย และปัญหาที่สำคัญคือ เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ป่วย ซึ่งการใช้คำศัพท์วิชาการมากเกินไป ศัพท์ยากๆ ไกลตัวเกินไป ฟังแล้วผู้ป่วยแปลไม่ออก ก็กลายเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการตอบรับจากผู้ป่วย ผู้ป่วยนำไปปฏิบัติไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่อง ก็ไม่กล้าถามและไม่ทำตามแพทย์สั่ง ทำให้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ซ้ำร้ายบางรายเป็นโทษต่อผู้ป่วยหลายย่างด้วยซ้ำ

Product Image

580 View


>> แรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบึงพระราม 9 โครงการบำบัดน้ำเสีย และได้มีพระราชดำริต่อจนกลายเป็นที่มาของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ได้เชื่อมโยง 3 องค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ บวร มาจาก บ้าน วัด และโรงเรียน โดยเน้นเรื่องความพอเพียง ความเรียบง่ายในงานสถาปัตยกรรม สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในชุมชนพระราม 9 หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

411 View


>> บอกเล่าผ่านเนื้อหาที่เป็นบทร้อยกรองผ่าน ‘ครูต้นไม้’ ที่เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรและศูนย์รวมใจของคนในสังคม โดยแฝงความหมายสอนใจทั้งเรื่องการรักการอ่าน การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้คนในสังคมด้วยความสามัคคี มีการน้อมนำบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘พระมหาชนก’ และ ‘ทองแดง’ มาเป็นตัวอย่างในการให้คติเรื่องความเพียร การทำความดีมีศีลธรรม ความกตัญญูรู้คุณ ตลอดไปจนถึงตอนท้ายของเรื่องที่สอดแทรกเรื่องการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่แผ่ขยายออกไปได้ทั่วทั้งแผ่นดินไทย หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสือภาพอันเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

398 View


>> แรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบประเภทม็อธไว้ 3 แบบคือ เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมด โดยวิธีการสร้างเรือใบมดตามแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวิธีที่ทรงคิดค้นขึ้นใหม่ให้สร้างง่าย ประหยัดและสะดวก ใช้เครื่องมือช่างไม้ธรรมดาๆ ก็สามารถทำได้ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิด ทรง ‘ลงมือ ลงแรง’ ทำเป็นแบบอย่างนี้ ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานคนไทยในทุกๆ ศาสตร์ หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสือภาพอันเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

407 View


>> บอกเล่าผ่านเนื้อหาที่เป็นบทร้อยกรองผ่าน ‘ครูต้นไม้’ ที่เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรและศูนย์รวมใจของคนในสังคม โดยแฝงความหมายสอนใจทั้งเรื่องการรักการอ่าน การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้คนในสังคมด้วยความสามัคคี มีการน้อมนำบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘พระมหาชนก’ และ ‘ทองแดง’ มาเป็นตัวอย่างในการให้คติเรื่องความเพียร การทำความดีมีศีลธรรม ความกตัญญูรู้คุณ ตลอดไปจนถึงตอนท้ายของเรื่องที่สอดแทรกเรื่องการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่แผ่ขยายออกไปได้ทั่วทั้งแผ่นดินไทย หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสือภาพอันเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

443 View


>> นวนิยายชื่อดังจากปลายปากกาของ ฮิโระ อาริคาว่า ที่ถูกดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์และกำลังจะเข้าฉายในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนนี้ การเดินทางของสองชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของทั้งคู่ไปตลอดกาล ห้าปีก่อนมีแมวจรจัดผู้น่าสงสารอยู่ตัวหนึ่ง จนกระทั่งมันถูก "ซาโตรุ" รับมาเลี้ยง เขาตั้งชื่อให้แมวตัวนั้นว่า "นานะ" แม้ว่าเจ้าแมวจะไม่ชอบชื่อนี้นักก็ตาม

Product Image

411 View


>> แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผู้ใดได้ฟังแล้วย่อมก่อเกิดความสุขความปีติและรื่นรมย์คิดเชื่อมโยงไปถึงความสุขในชีวิตที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย โดยใช้ถ้อยคำเป็นจังหวะร้อยเรียงเป็นท่วงทำนองผสานกับภาพกึ่งนามธรรมมีลักษณะลื่นไหลเชื่อมต่อกันดุจเสียงเพลงทำให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์และด้วยถ้อยคำที่กระตุ้นให้คิดตามติดตามไปหาจุดกำเนิดอันยิ่งใหญ่แห่งความสุขนั้น หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

427 View


>> บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ ‘ฝนหลวง’ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำเกษตร ด้วยความศรัทธาและความรักในพระองค์ท่านก่อเกิดแรงบันดาลใจปรากฏเป็นผลงานหนังสือ ‘เมฆน้อยพระราชา’ หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ - ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Product Image

396 View


>> พบกับผลงานการ์ตูนผีเรื่องล่าสุดจาก แดน สุดสาคร กับ เรื่องราวความสยองของตะกอนหลอน เขม่าเฮี้ยนที่หลอกหลอนรถเครื่องยนต์ดีเซลของคุณ และเพชฌฆาตเขม่า ที่จะมาปัดเป่าเหล่าตะกอน ให้รถของคุณแรงดีดั่งใจ

Product Image

405 View


>> 4 เรื่องสั้นระหว่างผู้หญิงกับแมว ผลงานจากผู้กำกับ Your Name ผลงานอีกรสชาติหนึ่งของ มาโคโตะ ชินไค ผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดฮิตอย่าง Your Name ซึ่ง She and Her Cat คือแอนิเมชั่นขนาดสั้นที่ มาโคโตะ ชินไค สร้างสรรค์ขึ้นในปี 1999 และทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในแวดวงแอนิเมชั่นญี่ปุ่น ผ่านการเล่าจากสายตาของเจ้าแมวนาม โชบิ ที่อาศัยอยู่กับหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของ ถูกขยายเรื่องราวกลายเป็น 4 เรื่องสั้นโดย นากาคาว่า นารุคิ

Product Image

417 View


>> เรื่องราวอันมีเสน่ห์ของมิตรภาพ ความรัก และความโดดเดี่ยวในสังคมร่วมยุคสมัยของญี่ปุ่นจะมาพาทุกคนไปเข้าใจลึกซึ้งของการแบกรับความกดดัน ประทับใจมิตรภาพแสนแอบอุ่นของคนแปลกหน้าและเข้าใจเหตุผลของการมีชีวิตอยู่

Product Image

422 View


>> Campus Star จะพาคุณไปอัพเดทเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ ดาวเดือนของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง facebook.com/CampusStar หรือผ่านทาง youtube.com/campusstarchannel

Product Image

437 View


>> จากภาพยนตร์รางวัล ปาล์ม ดอร์ แห่งเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สู่นิยายที่จะทำให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของครอบครัวที่แตกต่าง เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหัวขโมยที่สะท้อนให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งของสังคมญี่ปุ่น ที่เบื้องลึกไม่ได้มีแต่สิ่งสวยงามแต่กลับมีความดำมืดที่แฝงไว้โดยที่เราไม่เคยรับรู้ โอซามุ ชายวัยกลางคนที่ไม่เพียงแต่เป็นคนงานรับจ้างรายวัน เขายังมีงานเสริมที่ไม่ค่อยจะดีนักอย่างการลักเล็กขโมยน้อย โดยมีโชตะ เด็กชายในครอบครัวเป็นผู้ช่วย วันหนึ่งขณะทั้งคู่กลับจากการขโมยของ โอซามุและโชตะได้เจอกับยูริ เด็กหญิงตัวน้อยที่ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังคนเดียว จึงได้ตัดสินใจพาเธอกลับมาที่บ้าน แม้ว่าโนบุโยะ ภรรยาของเขาจะคัดค้านให้เขานำเด็กกลับไปส่งยังที่เดิม แต่แล้วพวกเขาก็พบว่าการให้เด็กหญิงอยู่ด้วยนั้นคือทางออกที่ดีที่สุด ทั้งสมาชิกคนอื่นในครอบครัวอย่าง สาววัยรุ่นอากิและคุณยายฮัตสุเอะก็ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี แม้ครอบครัวของพวกเขาและยูริสมาชิกใหม่จะอยู่ในบ้านเก่าผุพัง ใช้ชีวิตด้วยเงินที่หามาได้เพียงน้อยนิดกอปรกับการลักขโมยที่ดูจะผิดศีลธรรมจรรยา พวกเขาก็ยังคงเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุข ทว่าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปด้วยดี ความลับบางอย่างก็เริ่มเผยออกมาทำให้ทั้งครอบครัวต้องสั่นคลอน

Product Image

411 View

Product Image

411 View


>> หลังจากที่เพจภาพวาดประกอบตามอารมณ์ Aomjai บนเว็บไซต์ Facebook เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนเพจแล้วถึงเวลาสักทีที่จะได้รวมเป็นรูปเล่มตามคำเรียกร้องกับ “เพ้อ” พ็อคเก็ตบุ๊ครวบรวมผลงานเล่มแรกของ Aomjai สาวน้อยที่ชอบเพ้อไปวันๆ

Product Image

395 View


>> การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่เป็นหลักธรรม คือ ความกตัญญูต่อบุพการี ความอดทนอดกลั้นและขยันหมั่นทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ ถึงแม้ร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จนประสบความสำเร็จ สามารถทำงานหาเลี้ยงบุพการีและครอบครัวได้สมตามความตั้งใจ โดยได้รับอนุญาตจากคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล เจ้ าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหามาวาดเป็นภาพการ์ตูนประกอบเรื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนานและได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Product Image

421 View


>> นั่งนาน อันตราย ชวนกันขยับ ยืดเหยียด ผ่อนคลายความเครียด ป้องกันออฟฟิศซินโครมและโรคติดต่อเรื้อรัง

Product Image

420 View


>> ชุดศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย : ไกลกังวล (ไทย - อังกฤษ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อ พ.ศ.2538 สำหรับดำเนินงานในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยได้ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสถานีรับสัญญาณในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ

Product Image

269 View


>> หนังสือ Happy 8 ความสุขแปดประการ ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆในทุกขณะของชีวิต จากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสการหมั่นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญูภายในจิตใจ การเป็นผู้ใช้เงินเป็น รู้จักเก็บ รู้จักใช้ การรู้บทบาทและหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของตนเองไปจนถึงการช่วยสอดส่องดูแลสังคม

Product Image

204 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง สวนหย่อมกินได้

Product Image

195 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง

Product Image

190 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การแต่งกายชาวไทยทรงดำ

Product Image

179 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การเสด็จประภาสต้น ร.5

Product Image

190 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงเป็ดไข่

Product Image

180 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง เห็ดโอ่ง

Product Image

173 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร

Product Image

190 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การเพาะถั่วงอก

Product Image

177 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

Product Image

182 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การทำอาหารไทยโบราณ

Product Image

172 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การทำครีมนวดสมุนไพร

Product Image

168 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง เรื่อง การทำน้ำฝรั่ง

Product Image

206 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา การเรียนรู้หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ ชุดศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที

Product Image

309 View


>> หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เหมาะสำหรับ นักศึกษา กศน., ครูและบุคลากรสังกัด กศน.

Product Image

257 View


>> นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

Product Image

325 View


>> นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Product Image

302 View


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ฐานการเรียนรู้ รักษ์ภูมิปัญญา ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเก้าเลี้ยว แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยงอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Product Image

813 View


>> สิบสองปีแล้วที่คุกอัซคาบันอันน่าเกรงขามขังนักโทษชื่อกระฉ่อนนาม "ซีเรียส แบล็ก" ไว ้เขาถูกจับข้อหาสังหารประชาชนสิบสามคนด้วยคาถาเพียงบทเดียว ว่ากันว่าเขาอุทิศตัวเป็นสมุนของ "โวลเดอมอร์" เจ้าแห่งศาสตร์มืด แต่ตอนนี้แบล็กหนีไปได้... ผู้คุมอัซคาบันได้ยินเขาละเมอว่า "มันอยู่ที่ฮอกวอตส์...มันอยู่ที่ฮอกวอตส์" เขากลับมาตามล่าแฮร์รี่ จริงหรือ? ถ้าอย่างนั้น "แฮร์รี่ พอตเตอร์" ไม่ปลอดภัยแล้ว แม้จะอยู่ภายในกำแพงของโรงเรียนเวทมนต์ ล้อมรอบด้วยเพื่อนๆ ก็ตาม เพราะในบรรดาผู้คนเหล่านั้น อาจมีคนทรยศรวมอยู่ด้วยก็ได้ เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?

Product Image

51 View


>> การป้องกันโควิด 19 ประวัติ ความเป็นมา ลักษณะอาการ วัคซีน

Product Image

39 View


>> การดูแลตนเองและครอบครัว สุขภาพ อนามัย ข้อควรปฏิบัติ

Product Image

68 View


>> ความปกติใหม่ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง ในโรคโควิด 19

Product Image

72 View


>> การปฏิบัติตนเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยง ลักษณะกลุ่มเสี่ยง การขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด19