คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : ธนะชัย สุนทรเวช
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : วีรยุทธ เลิศสุดวิชัย
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ : 500 – วิทยาศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ผู้แต่ง : นายสิน สื่อสวน
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

(Best Practice) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและเปิดร้านค้าออนไลน์ หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า ศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC)

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famaer ประจำปี 2562

ผู้แต่ง : รามณรงค์ โตนชัยภูมิ , จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เกษตรทฤษฏีใหม่

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม