(Best Practice) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและเปิดร้านค้าออนไลน์ หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า ศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC)

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famaer ประจำปี 2562

ผู้แต่ง : รามณรงค์ โตนชัยภูมิ , จิรวรรณ จันทไชย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เกษตรทฤษฏีใหม่

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

“แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำเนินการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ป่าชุมชนตำบลไทยชนะศึก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

ประเพณีและวัฒนธรรม ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : สุธรรม ทิพพหา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประเพณีและวัฒนธรรม ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : สุธรรม ทิพพหา
โพตส์โดย :

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม