หนังสือหมวดหมู่ : คู่มือ / แผน กศน.

Product Image

346 View


>> หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือการรวมกลุ่มจัดตั้งคนงาน ซึ่งสหภาพแรงงานหลายประเทศได้มีการนำไปใช้ โดยคู่มือเล่มนี้ในแต่ละบทได้จัดพื้นที่ไว้ให้ผู้อ่านบันทึกสิ่งที่เรียนรู้และข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้นักสหภาพแรงงานกลับมาทบทวนแนวทาง ยุทธศาสตร์ ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของสหภาพแรงงานเอง ที่สำคัญที่สุดคือ การนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง

Product Image

20471 View


>> ระบบ Maelao Learning กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมา โดยนำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ประยุกต์ใช้เข้ากับระบบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูและนักศึกษา ระบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการพบกลุ่มของนักศึกษาในปัจจุบัน หากนักศึกษาพลาดการพบกลุ่ม หรือ พลาดการเรียนในสัปดาห์ ก็สามารถเรียนย้อนหลังผ่านระบบนี้ได้ เพราะระบบได้ออกแบบมาให้รองรับ การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ครูสามารถสอน และ มอบหมายงานให้นักศึกษาผ่านระบบได้ทันที และนักศึกษาก็สามารถเรียนจากระบบได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ระบบยังสามารถมารถเช็คผลการเรียนนักศึกษารายบุคคลได้ จึงสะดวก รวดเร็ว ในยุค Thailand 4.0 ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จึงเป็นสื่อการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน