ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว มีหนังสือทั้งหมด 1 เล่ม