คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย :

คิดผิดหรือคิดถูก

ผู้แต่ง : พระหลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย :

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ : 500 – วิทยาศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

Read Me issue 53 : May 2019

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน

ผู้แต่ง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

ธรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน