คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การพัฒนา นักสื่อความหมายชุมชน

ผู้แต่ง : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันพ่อ

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก

วารสารลูกโลกสีเขียว ปีที่ 14 ฉบับที่ 55 (ก.ค.-ก.ย.62)

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

ข้อมูลและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง

ผู้แต่ง : นางสาวฟารีดา เดะแอ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการและการประสานงาน

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย :

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม